หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 17 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน จัดทำแผ่นพับให้ความรู้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ [ 7 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสดุที่เกี่ยวกับค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ระบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
หนังสือซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 7 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 6 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 5 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 4 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)     2   
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พระนอน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 082-8878947
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-880-762
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 2,880,507 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com