หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phranon.go.th/orgc... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phranon.go.th/boar... https://www.phranon.go.th/memb... https://www.phranon.go.th/staf... หัวข้อ บุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา อบต.
- หัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/dnm_... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phranon.go.th/cont... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
การติดต่อหน่วยงาน
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- E-mail
- แผนที่ตั้ง อบต.
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/home https://itas.nacc.go.th/go/ver... หัวข้อ ข่าวสาร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ QR code แบบวัด EIT หน้าแรกเว็บไซต์
- ประชาสัมพันธ์ QR code แบบวัด EIT และ IIT ไว้หน้าแรกเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเจอกรอบแบบประเมินสีม่วง สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.phranon.go.th/webb... https://www.phranon.go.th/webb... หัวข้อ บริการประชาชนกระดานสนทนา
- สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆและหน่วยงานสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ แผน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หัวข้อ รายงาน
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 - มี.ค. 67)
- ประกาศการรายงานผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
- ประกาศการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน
- คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ตัวอย่าง จำนวน 5 งาน เช่น
1. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
4. คู่มือปฏิบัติงานนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. รวมคู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/serv... หัวข้อ 1 ข้อมูลหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ยกตัวอย่าง 3 งาน
- คู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
- คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ
- คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวข้อ 2 บริการประชาชน
- คู่มือประชาชน
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (สถิติ)
- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนในพืันที่ตำบลพระนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o13 E-Service https://www.phranon.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://www.phranon.go.th/news... E-service
- เข้าหน้าแรกเว็บไซต์หลักของหน่วยงานกดคลิก หน้าต่างมุมขวามือของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ จะมีกรอบสีเขียว e-service บริการประชาชนออนไลน์มีบริการต่างๆ เช่น ค่าขยะ ขึ้นทะเบียน สัตว์เลี้ยง ร้องเรียนร้องทุกข์ และอื่นๆ
- ขั้นตอนรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการยื่นคำร้องออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phranon.go.th/news... หัวข้อ ข่าวสาร (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
- รายการการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบรายจ่ายหวมดงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/egp.... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อที่ 1 ข่าวสาร (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศจากระบบ e-GP
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ การบริหารบุคคล (นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน
(การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน)
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.phranon.go.th/proj... https://www.phranon.go.th/news... หัวข้อ ระเบียบ (ข้อที่ 1 คำสั่ง)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ประจำปี พ.ศ. 2567
หัวข้อ ข่าวสาร (ข้อที่ 2 ประชาสัมพันธ์)
- แนวทางปฏิบัติ Dos / Don ของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
- เข้าหน้าหลักเว๊บไซต์ อบต.พระนอน เลื่อนลงมาอยู่ใน Hot News กรอบสี่เหลี่ยมสีเหลือง สไลค์ที่ 4
หัวข้อ ข่าวสาร (ข้อที่ 3 กิจกรรม)
- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน)
- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phranon.go.th/cont... หัวข้อ บริการประชาชน
- ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (สถิติ)
- รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
- รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประชุมประชาคมระดับตำบล)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.phranon.go.th/news... หัวข้อ ข่าวสาร (ประชาสัมพันธ์)
1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับ ไทย-อังกฤษ
2. รายชื่อลงนามการประชุมประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
3. ข่าว Hot new ภาพสไลด์ที่ 1 - 4 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy    
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.phranon.go.th/news... https://www.phranon.go.th/news... หัวข้อ ข่าวสาร (กิจกรรม)
- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายชื่อลงนามการประชุมประกาศเจตนารมณ์  (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
- รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน)
- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ แผน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส พ.ศ. 2566 - 2570
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
- รายงานการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประฟฤติมิชอบ (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-planNACC
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.phranon.go.th/proj... หัวข้อ รายงาน (รายผลการปฏิบัติงานประจำปี)
- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  (1)  
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 3,801,507 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com