หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลพระนอน
อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของชาวตำบลพระนอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระนอน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
1
2
3
4
5
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่อง ราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาน และนำมาเป็น แนวทางในการพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กิจกรรม
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
Hot News
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ยินดีให้บริการ ติดต่อ 056-880-762 ค่ะ
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินห้าแสนบาทหรือจัด [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 69 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากสระหนองกระทุ่ม-เขตต [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 116 
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 120 
   
 
   
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 100 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 30 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 135 
   
 
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์รสจืดชนิดถุงตรานมโรงเรียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โด [ 3 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดนครสวร [ 3 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ต ๕๙๓๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ(สำนักปลัด) [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑ [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ [ 31 ม.ค. 2566 ]เหมาตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประชาคมระ [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธี [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านหัวครัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
   
   
 
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัสถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลของจังหวัดนครสวรรค์  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 23 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 3 บริจาคสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับเด็กปฐมวัย  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 18  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/1820 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ธ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว25092 การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอกภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 25160 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว0023.3/ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/25136 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 1697 ตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
   
   
 
ทต.บางมะฝ่อ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ขอใ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านแดน ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.กลางแดด [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าตะโก [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหม้อ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 25 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมช [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.ชุมแสง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลเมืองช [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.อ่างทอง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ปร [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.พนมเศษ ประกาศ เรื่องประกาศผลตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก(บดทับ) สายหมู่ที่8 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าตะโก ประชาสัมพันธ์ ; การร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 36 
อบต.ท่าตะโก ประชาสัมพันธ์ : ข้อห้ามในการทวงถามหนี้ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 15 
   
 
 
 
 
  กระดานสนทนา
   
 
น้ำปะปาเค็มไม่เหมาะกับการอุปโภคและบริโภค (12 ก.ย. 2565)    อ่าน 344  ตอบ 5  
รอวันคุณมา (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 250  ตอบ 1  
สมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เมื่อไหร่ (22 ก.พ. 2565)    อ่าน 268  ตอบ 1  
ขอซ่อมแซมท่อระบายน้ำและลงหินคลุกบริเวณถนนสายทางเส้นนางสมบรูณ์ บำรุงศรี ,นางศิริ (21 ก.พ. 2565)    อ่าน 226  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะมูลฝอย (18 ก.พ. 2565)    อ่าน 310  ตอบ 1  
   
 
   
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
       
OTOP

ผลิตภัณฑ์
ด้านภาษาและวรรณกรรม คณะเพลงบทบ้านพระนอน
วัดคีรีสวรรค์
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
       
 
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พระนอน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
สายตรงปลัด
โทร : 082-8878947
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-880-762
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 2,668,250 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com