หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
 
นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากโรงสี-ถนนคันคลอง บ้านยางโทน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากที่นางเป้าคุ้มภัย-นานายแสวง ภู่ศิลป์ บ้านยางโทน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากทางแยกไร่นายทวีศักดิ์-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านพุชะพลู หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมายานพาหนะ(รถยนต์รับจ้าง)ตามโครงการอบรมและสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ(โครงการสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ(โครงการสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวดง ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและวางป่า จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสำราญ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมและสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาขุดร่องน้ำและสางป่า บริเวณที่นายเกรียงถึงสระสาธารณะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ นครสวรรค์เกมส์ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ชอนตะวันเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายอคีลิคโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๕ คน (โครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนปิดเทอมชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนของศพด.อบต.พระนอน (ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) รายนายภาสกร แจ่มทอง หมู่ ๗ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) รายนางสวิง ศรีไพร หมู่ ๑๑ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) รายนางลอย พุ่มเจริญ หมู่ ๑ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (ขยะแห้ง) ทะเบียน ๘๔-๔๓๒๘ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๕ คน (โครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๑๕๒๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(ชนิดถุง)ประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมารถตู้รับ-ส่งเด็กนักเรียนตามโครงการจัดสวัสดิการบริการสงเคราะห์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอนประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมารถตู้รับส่งเด็กนักเรียนตามโครงการจัดสวัสดิการบริการสงเคราะห์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้ารคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.พระนอน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-880-762 โทรสาร : 056-880-762
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
จำนวนผู้เข้าชม 2,881,179 เริ่มนับ 14 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com