สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
 หมู่ที่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5688-0762     E-mail
: admin@phranon.go.th